PRYNCYPIA

1. Przyjmując Biblię jako w pełni autorytatywny fundament naszej wiary i praktyki pragniemy utrzymywać jej naczelne miejsce w życiu chrześcijańskim.

2. Pragniemy podkreślić rolę pism Ellen G. White w naszej działalności przez obdarzenie ich szacunkiem i przyjęcie jako natchnione przesłanie zawierające: rady, ostrzeżenia i wsparcie dla Kościoła czasów końca.

3. Głównym celem naszej działalności jest dzielenie się Dobrą Nowiną, Ewangelią Wieczną, w kontekście poselstwa trzech aniołów z 14 rozdziału Księgi Apokalipsy.

4. Pragniemy wspomagać działania Kościoła na rzecz głębokiego ożywienia i reformacji w zborach oraz przede wszystkim w życiu młodych wierzących.

5. Dążymy do tego, aby nasz styl życia oparty na naukach Pisma Świętego był przykładem chrześcijańskiego podejścia do: społeczeństwa i środowiska, rekreacji i rozrywki, zdrowego stylu życia oraz zewnętrznego wyglądu.

6. Pragniemy aby tętniące życiem nabożeństwo, które charakteryzuje się połączeniem nabożnej czci i entuzjazmu było prawdziwym spotkaniem z kochającym nas Stwórcą.

7. W naszej działalności uznajemy i wspieramy ogólnoświatowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jako Bożą Resztkę przez uczestnictwo w jego misji, wspieranie organizacji i przywództwa oraz afirmację 28 fundamentalnych zasad wiary. Nie przyjmujemy też dziesięciny na finansowe wsparcie własnych celów.

8. Naszym mottem są słowa z Rz 1,15: „Gotów jestem zwiastować ewangelię”