HISTORIA RUCHU GM3A

Odrodzenia należy oczekiwać jedynie jako odpowiedzi na modlitwę.

E. White


Grupa Misyjna „Trzej Aniołowie” (GM3A) jest Bożą odpowiedzią na modlitwy wielu osób dostrzegających potrzebę zjednoczenia się w celu efektywnego głoszenia Ewangelii. W 2003 roku Duch Święty pobudził serca kilku sług Bożych, by modlić się o kogoś, kto potrafiłby nauczać praktycznej misji. W odpowiedzi na te modlitwy Bóg przysłał do Polski siostrę Walentynę Davydyuk – osobę z wieloletnim doświadczeniem na polu misyjnym (praca w zborach, na nowych terenach). Szybko zauważyła ona, że „żniwo [jest] wprawdzie wielkie ale robotników mało”, więc rozpoczęła zgodnie z Biblią „prosić Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10,2). W tym czasie Duch Święty zaczął rozbudzać w sercach młodych osób chęć oddania życia Chrystusowi, oraz pragnienie działania dla Niego.

Widocznym początkiem istnienia ruchu GM3A (2007 rok) było połączenie przez Boga młodych osób pragnących misji, z siostrą Walentyną.

W ciągu 8 lat (2007-2014) grupa zrealizowała ponad 120 letnich obozów misyjnych, wiele programów weekendowych w zborach z całej Polski, 6 ogólnopolskich kongresów misyjnych, 1 kamp. Powstało Misyjne Centrum Szkoleniowe, które od 2010 roku szkoli samodzielnych misjonarzy gotowych do pracy przy zborach i na nowych terenach. Działania te stały się Bożym narzędziem w zjednoczeniu osób, których Duch Święty dotyka pragnieniem misji. Ponad 1000 osób z całej Polski skorzystało już z tej okazji szkolenia i zdobywania doświadczenia w służbie, oraz osobistego ożywienia.

Od początku grupa działa w Strukturach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a od 2010 roku jest częścią Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”. Aktualnie rozpoczynamy działalność jako jednostka kościelna pod kierownictwem Sekretariatu ds. Misji.

Wszelkie działania grupy są finansowane przez zbory, diecezje i Zarząd Kościoła, a także przez ASI Polska oraz ASI Europa i prywatnych sponsorów.

W 2011 roku działalność grupy wyszła poza granice Polski. Na zaproszenie młodych osób z Niemiec i Czech, modlących się o ożywienie misyjne w ich kraju, organizowane są tam szkolenia liderów i obozy misyjne pod kierownictwem doświadczonych osób z Polski.

Ten dynamiczny rozwój był możliwy dzięki pracy Ducha Świętego przez osoby, które postanowiły poświęcić swój czas na działanie dla Pana. Obecnie blisko 100 osób ma doświadczenie wystarczające, by być liderem (np. na obozie misyjnym), jednak fundamentem grupy, wytyczającym kierunek działania GM3A , jest około 20 osób, które były obecne na dwumiesięcznym obozie szkoleniowym w Hajnówce w 2008 roku i od tamtej pory aktywnie działają misyjnie w miejscach swojego zamieszkania i w grupie.

Szczególnym błogosławieństwem dla Kościoła jest to, że w grupie misyjnej młodzi ludzie zdobywają doświadczenie pozwalające na pełnoetatową służbę. W ciągu 5 lat w grupie przeszkolono wielu wolontariuszy pracujących przy zborach. 12 osób służy jako wolontariusze w pełnym wymiarze czasu a 10 zostało zatrudnionych jako pracownicy kościelni (ewangeliści, pastorzy).

Podczas wszystkich zjazdów i obozów liderskich zawsze jest czas na głębokie modlitwy, wyjście z ewangelią do ludzi, szkolenia oraz rozwój duchowy i teologiczny. Na bazie dyskusji nad wieloma opiniami i pomysłami powstają plany dalszej działalności.

Aktualnie, gdy widzimy, że Bóg powołał i przygotował przez te kilka lat liderów, ukierunkowujemy działania grupy na prowadzenie szkoleń w zborach i lokalne działania misyjne wokół tych zborów. Na początku 2012 roku, w odpowiedzi na potrzeby zborów ruszyły terenowe grupy działania zrzeszające osoby zaangażowane w misję ze zborów położonych blisko siebie. Dzięki temu osoby te mogą mieć wsparcie w służbie nie tylko podczas corocznych ogólnopolskich wydarzeń, ale także podczas częstszych spotkań w lokalnej grupie działania. Jest to możliwe dzięki liderom, którzy stwarzają okoliczności i organizują takie spotkania, przygotowując program duchowy, misyjny i integracyjny odpowiadający potrzebom danego terenu.

Pragniemy, by misja stała się STYLEM ŻYCIA każdego dziecka Bożego, niezależnie od tego w jakim zawodzie pracuje i w jakich okolicznościach żyje. Naszym celem jest, by większa część Kościoła Bożego stała się „grupą misyjną”, czyli ożywiła się dla misji, tak aby Polska mogła być zdobyta dla Jezusa pracą w mocy Ducha Świętego.

Gdy nastąpi całkowite, zupełne poświęcenie się w służbie Chrystusa, Bóg to doceni, wylewając swego Ducha bez miary; ale nie stanie się to dopóty, dopóki większa część członków Kościoła nie zacznie współpracować z Bogiem.

E. White